MILANKO spol. s r.o., Slnečne nábrežie 3509/2, 05201 Spišská Nová Ves

Ochrana osobných údajov

Zaslaním tohto súhlasu dotknutá fyzická osoba udeľuje v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti MILANKO spol. s r.o., Slnečné nábrežie 3509/2, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 31 731 244 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanej správe prostredníctvom internetového portálu:

https://www.milankosro.sk/kontakt (meno a priezvisko, emailový kontakt)
https://www.milankosro.sk/spokojnost-investora-s-realizaciou-zakazky (názov stavby, investor/firma, meno a priezvisko, emailový kontakt)

Zásady ochrany osobných údajov

https://www.appgdpr.sk/doc/01HEW-1MZXH-EDPC-D0Q7-JEG0-71F6/DIP Zásady ochrany OU.html